Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.sportfactory.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;

- személyes adatainak helyesbítését;

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

- a személyes adat kezelése jogellenes;

- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Indo tv.nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Levelezési szolgáltató:

Maileon Digital Kft.
Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153.

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2020.07.14.
Kövess minket!
Fiókom Mentett termékeim Segítség
Üzletek
Magyarország
Baja
Baja Family Center, Sportfactory
6500 Baja, Gránátos utca 20.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 19:00

P: 9:00 - 19:00

SZ: 9:00 - 19:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Balassagyarmat
Balassagyarmat Tesco, Sportfactory
2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

Térkép
Balatonboglár
Balatonboglár Tesco, Sportfactory
8630 Balatonboglár, Klapka u. 30.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

Térkép
Balatonfüred
Balatonfüred Tesco, Sportfactory
8230 Balatonfüred, Széchenyi út 55.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 21:00

SZ: 10:00 - 21:00

V: 10:00 - 19:00

Térkép
Besenyõtelek
Besenyõtelek Sportfactory
3373 Besenyõtelek, Fõ út 93.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 18:00

P: 9:00 - 18:00

SZ: 9:00 - 18:00

V: 10:00 - 17:00

Térkép
Budapest és környéke
Dunakeszi City Market, Sportfactory
2120 Dunakeszi, Nádas u. 8.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Vecsés Market Central, Sportfactory
2220 Vecsés, Fõ u. 246-248.
Nyitvatartás:

H - P: 09:30-20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 09:00 - 18:00

 

Térkép
Budapest Arena Plaza, Sportfactory
1087 Budapest, Kerepesi út 9.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 21:00

P: 10:00 - 21:00

SZ: 10:00 - 21:00

V: 10:00 - 19:00

Térkép
Tököl Sportfactory
2316 Tököl, Hermina u. 1
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Dunaharaszti Tesco, Sportfactory
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Budapest Nagykereskedés, Sportfactory
1142 Budapest, Szõnyi út 2.
Nyitvatartás:

H - CS: 09.00-17.00

P: 09.00-15.00

Sz: Zárva

V: Zárva

 

 

 

 

 

Térkép
Sugár Sportfactory
1148 Budapest, Örs vezér tere 24.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Maglód Auchan, Sportfactory
2234 Maglód, Eszterházy János u. 1.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

Térkép
Csepel Pláza Sportfactory
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 154-170.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Budapest Westend, Sportfactory
1062 Budapest, Váci út 1-3.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 21:00

P: 10:00 - 21:00

SZ: 10:00 - 21:00

V: 10:00 - 19:00

Térkép
Szada, Sportfactory
2111 Szada, Dózsa György út 1.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Budakalász Auchan, Sportfactory
2011 Budakalász, Omszk park 1.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

Térkép
Budapest CBA Újhegy, Sportfactory
1103 Budapest, Gyömrõi út 99.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 19:00

P: 10:00 - 19:00

SZ: 10:00 - 19:00

V: 10:00 - 17:00

Térkép
Budapest Duna Plaza 2. emelet, Sportfactory
1134 Budapest, Váci út 178.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 19:00

Térkép
Budapest Pólus Center, Sportfactory
1156 Budapest, Szentmihályi út 131.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 19:00

Térkép
Budapest Savoya Park, Sportfactory
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Shopmark Sportfactory
1191 Budapest, Üllői út 201.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Dunaház, Sportfactory
1095 Budapest, Boráros tér 7.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:30 - 19:00

P: 10:30 - 19:00

SZ: ZÁRVA

V: ZÁRVA

Térkép
Baross tér, Sportfactory
1077 Budapest, Baross tér 15.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Szigetszentmiklós Auchan, Sportfactory
2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 120.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Budapest Óbuda Stop Shop, Sportfactory
1037 Budapest, Bécsi út 136.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 19:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 19:00

Térkép
Biatorbágy Premier Outlet Center, PlayersOutlet
2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 20:00

Térkép
Lurdy Sportfactory
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 19:00

P: 09:00 - 19:00

SZ: 09:00 - 19:00

V: 09:00 - 18:00

Térkép
Soroksári út, Sportfactory
1095 Budapest, Soroksári út 138-142.
Nyitvatartás:

H - CS: 11:00 - 18:00

P: 11:00 - 18:00

SZ: 11:00 - 18:00

V: 11:00 - 17:00

Térkép
Budapest Oktogon, Sportfactory
1066 Budapest, Oktogon tér 1.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 19:00

Térkép
Cegléd
Cegléd Kőrösi út, Playersoutlet
2700 Cegléd, Kőrösi út 38.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 19:00

P: 9:00 - 19:00

SZ: 9:00 - 19:00

V: 9:00 - 15:00

Térkép
Debrecen
Debrecen Plaza, Sportfactory
4026 Debrecen, Péterfia u. 18.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Dunaújváros
Dunaújváros Zone Bevásárlóközpont, Sportfactory
(Park Center)
2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 11.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 19:00

Térkép
Esztergom
Esztergom Zone Bevásárlóközpont, Sportfactory
2500 Esztergom, Dobogókői út 84.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Gyöngyös
Gyöngyös Tesco, Sportfactory
3200 Gyöngyös, Vásár út 2.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

Térkép
Gyõr
Gyõr Plaza, Sportfactory
9024 Gyõr, Vasvári Pál u. 1/a
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszló Tesco, Sportfactory
4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0228/2
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

Térkép
Hódmezõvásárhely
Hódmezővásárhely Family Center Sportfactory
6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 20.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Kaposvár
Kaposvár Plaza, Sportfactory
7400 Kaposvár, Berzsenyi D. utca 1-3.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Kazincbarcika
Kazincbarcika Zone Bevásárlóközpont, Sportfactory
3700 Kazincbarcika, Hadak útja 11.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Kecskemét
Kecskemét Auchan, Sportfactory
6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

Térkép
Keszthely
Keszthely Stop.Shop., Sportfactory
8360 Keszthely, Murvás u. 2.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

Térkép
Kiskunhalas
Kiskunhalas Zone Bevásárlóközpont, Playersoutlet
6400 Kiskunhalas, Füzér u 2.
Nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 19:00

P: 09:00 - 19:00

SZ: 09:00 - 19:00

V: Zárva

Térkép
Komárom
Komárom Tesco, Sportfactory
2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky E u 7.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

Térkép
Miskolc
Miskolc Auchan, PlayersOutlet
3527 Miskolc, József Attila u 87.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár Park Center, Sportfactory
9200 Mosonmagyaróvár, Szekeres R. u. 19.
Nyitvatartás:

H - CS: 11:00 - 18:00

P: 11:00 - 18:00

SZ: 11:00 - 18:00

V: 11:00 - 18:00

Térkép
Nyíregyháza
Nyíregyháza Stop.Shop., Sportfactory
4400 Nyíregyháza, Pazonyi út. 39/A
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Pécs
Pécs Plaza, Sportfactory
7632 Pécs, Megyeri út 76.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Polgár
Polgár M3 Polgár Outlet Center, PlayersOutlet
4090 Polgár, Hajdú út 52.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 19:00

Térkép
Siófok
Siófok Tesco, Sportfactory
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 27.
Nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:30

P: 09:00 - 21:30

SZ: 09:00 - 21:30

V: 09:00 - 20:00

Térkép
Sopron
Sopron Family Center, Sportfactory
9400 Sopron, Ipar krt. 31.
Nyitvatartás:

H - P: 9:00 - 19:00

SZ: 9:00 - 19:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Szeged
Szeged Plaza, Sportfactory
6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 119.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Székesfehérvár
Székesfehérvár Auchan, Sportfactory
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 2.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Székesfehérvár Zone Bevásárlóközpont, Sportfactory
(Park Center)
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián Krt. 13.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Szekszárd
Szekszárd Interspar, Sportfactory
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 9.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Szolnok
Szolnok Family Center, PlayersOutlet
5000 Szolnok, Felső Szandai rét 3.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Tatabánya
Tatabánya Vértes Center, Sportfactory
2800 Tatabánya, Gyõri út 7-9.
Nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Térkép
Tunyogmatolcs
Tunyogmatolcs, Sportfactory
4731 Tunyogmatolcs Kölcsey út 1/D
Nyitvatartás:

H: Zárva

K - P: 10:00 - 18:00

SZ: 10:00 - 18:00

V: Zárva

Térkép
Veszprém
Veszprém Tesco, Sportfactory
8200 Veszprém, Külsõ Kádártai út 3.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

Térkép
Veszprém Stop Shop, Sportfactory
8200 Veszprém, Dornyai B. u. 4.
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

Térkép
Zalaegerszeg
Zala Zone Bevásárlóközpont, PlayersOutlet
(Zala Park)
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 5-7. (21-es üzlet)
Nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 19:00

Térkép